Các Bảng Hiệu trên xa lộ TB. Colorado


driving

Colorado Driver Hand Book

Luật lái Xe TB. Colorado (Test #17)

1.- Acceleration Lane

Use this lane to Enter the Hiway

Ðường tăng tốc độ


2.- Deceleration Lane

Use this lane to EXIT the hiway (Freeway)

Dùng đường này đề ra khỏi xa lộ, vào đến nơi mới giảm tốc độ


3.- This is a NO-ZONE

2.- Turn your head to check for Blind Spots before passing

Phải quay cổ lại kiểm soát cả "Ðiểm Mù" trước khi qua mặt


4.- Parking law in Colorado hills

a.- Park uphill (Wheels turn to Left), b.- Downhill (Right), c.- No-Curb (Right)

Ðậu lên dốc ( quay bánh xe sang Trái) Ðậu xuống dốc (Phải), không lề đường (Phải)


5.- Parking parallel

(1)Line up with vehicle in front, (2)Turn wheels right then (3)back down slowly

Ðậu xe song song: 1.- Tiến xe ngang với xe trước, 2.- quẹo bánh xe về bên phải và 3.- Giật lùi từ từ


6.- Slippery road Roadway with water mixed with oil, Slow down, very DANGEROUS driving

Ðường trơn trượt vỉ nước trộn với d&#&847;u, rất Nguy Hiểm


7.- NO Right Turn Allowed

You cannot Turn Right here

Cẑm quẹo PHẢI ở đây


8.- NO Left Turn Allowed

You cannot Turn Left here

Cẑm quẹo TRÁI ở đây

>

9.- Hills ahead

Beware of Steep Hill ahead

Xe xuống dốc, Nên giảm tốc đ𓀽 nếu cầun


10.- One-Way street only

Look at the direction of the arrow (mostly found in downtown areas)

Ðường "MỎT CHI&#&7872;U" (thường gập tại trung tâm các thành phố)


11.- Divided Hiway (a median in the center)

Proceed with care, merge to the direction of the arrow

Xa lộ chia đ244;i, (có trung vị ở giữa) NLX phải đi vào theo hướng của mũi tên


12.- End of Divided Hiway

Be Prepared because the street are narrower

Hết đường xa lộ lớn, và trở thành đường nhỏ, nên lưu ć


13.- NO U-TURN Turn Allowed

You cannot make a U-TURN here

Cẑm quẹo chự U đây

>

14.- Unbalanced Shoulder (lower than road pavement)

CONTROL your vehicle because of soft shoulder lower than the roadway pavement

Báo hiệu có lề đường khô&#ng cân bằng và thấp hơn mặt đường


15.- Deer Crossing ahead

BEWARE of deer running around the roadway

Coi chừng Nai ra chƫi giữa đường, Giảm tốc độ để tránh tai nạ


16.- Roadway ends, Horizontal Hiway ahead

Intersect with Horizontal Hiway Next, Prepare to TURN

Hế đường, Sẹ gặp đường ngang, Chuần bị quẹ


17.- Intersection

Next is the intersection, Be prepared to STOP

Sắp đến ngã tư, Chuần bị18.- Move LEFT OR RIGHT End of Roadway, You must MOVE LEFT OR RIGHT

Bảng Hiệu buộc Phải: Quẹo PHẢI hay Quẹo TRÁI tuỳ ý


19.- Sharp RIGHT then TURN LEFT

You must TURN RIGHT quicly then TURN LEFT

Bảng Hiệu QUẹO PHảI gấp R&ồI QUẹO TRÁI


20.- NP PASSING ZONE


Penant sign : No Passing Zone

Bảng Hiệu KHU VỰC KHÔNG ÐƯ7906;C QUA MẶT


21.- School zone ahead

School zone zone Slow Down to speed of 20mph

Coi chừng khu trường học, tốc đ7897; giảm xuống còn 20mph


22.- SLOW TRAFFIC Move to the Right

If you travel slowly, Switch to this SLOWER Traffic LANE

Ðường dành riêng cho XE đi chậm


23.- NO PARKING AREA

Cannot Park here

Khu này không được đậ xe


24.- Move over one LANE Next to the lane/shoulder where another Emergency stops with lights activated

You must move over one LANE for security reason

NLX phải đổi sang LANE trong vỉ lý do an ninh cho xe cấp cứu cố đền chớp (xanh-trắng-đ7887;) nhấp nháy đang đậu


25.- Guide signs: Next EXIT Number and Next destination and mileage information

Signs to show the Exit Number and next destination mileage information

Bảng Hiệu chỉ s&#&889; EXIT và tên địa điểm kế tiếp