Các Bảng Hiệu trên xa lộ TB. Colorado


driving

Colorado Driver Hand Book

Luật lái Xe TB. Colorado (Test #1)


1.- One broken & One solid yellow line
Can pass from the broken line side if safe 2 Vạch Vàng : 1 đứt quãng, 1 liên tục,(Bên đứt quãng có quyền qua mặt)

2.- One solid yellow line rule
Cannot pass!!!

1 Vạch Vàng liên tục, (Không được qua mặt)3.- Two solid yellow lines rule
2.- Cannot pass !!!

2 Vạch Vàng liên tục, (Không được qua mặt)4.- 1st car rule
First car has the Right Of Way (R.O.W)

1 XE đến trứớc, (Xe đến trước có Quyền Ưu tiên)5.- Same time rule
Give the R.O.W to the car on the Right

2 XE đến cùng lúc,(Nhường cho xe bên PHẢi)


6.- Roundabout rule
Enter on Right - Give R.O.W to traffic already in circle

Bùng Binh,(Vào bên Lane Phải, nhường Q.U.T cho xe đang ở trong vòng)7.- Traffic Lights
Obey all traffic light regulations

Ðèn Giao Thông,(Tuân thủ luật lệ đèn giao thông trên đường)8.- Green Light
Proceed with care, Give the R.O.V to other traffic & Pedestrians

Ðèn xanh, (Được đi, nhường Q.U.T cho KBH và giao thông trong ngã tư)9.- Red Light
STOP! STOP! STOP!

Ðèn đỏ, (Phải ngưng xe ngay)10.- Yellow Light
Prepare to stop but Can go ahead if aready in the intersection

Ðèn vàng, (Chuẩn bị ngưng xe, nếu ở trong ngã tư rồi thì đi luôn)11.- Green arrow Light
Proceed with care in the direction of the arrow

Mũi tên xanh, (Được quẹo theo hướng của mũi tên, nhưng nhường QUT ccho KBH)12.- Red arrow Light
STOP like a STOP sign or Red light

Mũi tên đỏ, (Phải ngưng xe ngay như gặp đèn đỏ hay bảng STOP)13. Yellow arrow Light
Proceed with care like a Green Light

Mũi tên vàng, (Được đi sau khi nhường Q.U.T cho KBH và giao thông sắp tới)14.- Broken White Line
Can pass with care

Vạch Trắng đứt quãng, (VT đứt quãng chia đường cùng chiều, được quyền qua mặt)15.- Solid White Line
Cannot pass!!! It's the marker of the road edge

Vạch Trắng liên tục, (VT liên tục chỉ định lề đường, không được qua mặt)16.- CrossWalk
STOP before the Crosswalk waiting for Pedestrians to go by

Ðường đi bộ17.- Flag Man
Construction area. Obey the flagman's directions

Người làm đường, (Theo lệnh của người làm đường cầm cờ)18.- Guide Signs 2

Bảng Hiệu chỉ dẫn 119.- Guide Signs 2
Guide Signs #2

Bảng Hiệu chỉ dẫn 220.- Guide signs 3

Guide Signs #3

Bảng Hiệu chỉ dẫn 321.- "HOV" Lane on the Left
Special roads <>for vehile carrying more than 2 people

Ðường bên tr&3225;i, (<> Đường quả trám dùng cho xe chở 2 người trở lên)22.- "HOV" Lane on the Right
Special roads <> for buses, bicyles and others

Ðường bên phải23.- Rail Road Crossing Sign1
Beware of rail road crossing ahead

Bảng Hiệu xe lửa, (<>Dành riêng cho xe buýt, xe đạp và nhiều loại xe khác)24.- Rail Road Crossing Sign2 Beware of rail road crossing ahead

Bảng Hiệu xe lửa 2, (Phải ngưng xe, qua đường an toàn)25.- Rail Road Crossing Sign3
Beware of rail road crossing ahead

Bảng Hiệu xe lửa 3