Ông Hồ ngày nay

N Nguyen

Mỗi năm hoa đào nở

Lại hận ông Hồ già

Đem Mác-Lê cờ đỏ

Hại nước bao năm qua.


Bút mực nào đủ viết

Sự tàn ác độc tài

Gian manh là đặc nét (1)

Dân sợ chạy xa bay. (2)


Cải cách - đồng hoang vắng (3)

Trăm hoa - nở nơi đâu? (4)

Ruộng ngập máu đỏ thắm

Hoa tàn trong ngục sầu.


Lăng Hồ vẫn còn đấy

Nhưng chẳng có ai hay

Lịch sử sang trang giấy

Cộng sản rồi sẽ bay.


Năm nay đào lại nở

Không còn bóng Hồ xưa

Những người xưa chốn cũ

Đang ở đâu bây giờ?