Ông Đồ ngày xưa

Vũ Đình Liên )


Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bầy mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua .


Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay ."


Nhưng mỗi năm mổi vắng

Người thuê viết nay đâu ?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu .


Ông đồ vẫn ngối đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi bay .


Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm

Hồn ở đâu bây giờ ?