Anh là ai?Xin hỏi anh là ai?

Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?

Xin hỏi anh là ai?


Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay!

Xin hỏi anh là ai?


Không cho tôi xuống đường để tỏ bày!
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.

Xin hỏi anh ở đâu?


Ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm !

Xin hỏi anh ở đâu?


Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi

Dân tộc anh ở đâu?


Sao đang tâm, làm tay sai cho Tàu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào,
nhuộm đầy máu đồng bào.

Tôi không thể ngồi yên


khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi, sắp phải đắm chìm
một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên


để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?


Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

Xin hỏi anh là ai?

Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?

Xin hỏi anh là ai?


Sao đánh tôi, chẳng một chút nương tay!

Xin hỏi anh là ai?


Không cho tôi xuống đường để tỏ bày!
Tình yêu quê hương này,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay.

Xin hỏi anh ở đâu?


Ngăn bước tôi, chống giặc tàu ngoại xâm !

Xin hỏi anh ở đâu?


Sao mắng tôi, bằng giọng nói dân tôi

Dân tộc anh ở đâu?


Sao đang tâm, làm tay sai cho Tàu
Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào,
nhuộm đầy máu đồng bào.

Tôi không thể ngồi yên


khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi, sắp phải đắm chìm
một ngàn năm hay triền miên tăm tối

Tôi không thể ngồi yên


để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?


Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.

Tôi không thể ngồi yên


để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?


Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.