Việt Nam tôi đâu?Việt Nam ơi...

* Thời gian quá nửa đời người

* Và ta đã tỏ tường rồi,

* ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói.


* Mẹ Việt Nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời

* Người lầm than đói khổ nghèo nàn

* Kẻ quyền uy giàu sang dối gian.


Giờ đây...

Việt Nam còn hay đã mất?Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta


Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội


Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.


Là một người con dân Việt Nam


Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm


Người người cùng nhau

đứng lên đáp lời sông núi


Từng đoàn người đi chẳng nề chi,


Già trẻ gái trai giơ cao tay


Chống quân xâm lược,
chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.
Việt Nam ơi...


Thời gian quá nửa đời người

Và ta đã tỏ tường rồi,

ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói.


Mẹ Việt Nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời

Người lầm than đói khổ nghèo nàn

Kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây... Việt Nam còn hay đã mất?


Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta


Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội


Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.


Là một người con dân Việt Nam


Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm


Người người cùng nhau


đứng lên đáp lời sông núi


Từng đoàn người đi chẳng nề chi,


Già trẻ gái trai giơ cao tay


Chống quân xâm lược,

chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.


Việt nam tôi đâu...
Việt nam tôi đâu...
Việt nam tôi đâu...